میکرودوز ماشروم

مدت زمانی که دوز کنترل شده ای از سیلوسایبین مصرف میشود، این دوز بین 200 الی 400 میلی گرم بسته به نوع نژاد محاسبه میگردد