انرژی مثبت

افزایش ارتعاش فیزیکی و ذهنی

افزایش ارتعاش به این معنی ست که هر چیزی که انرژی شما را تخلیه می کند یا باعث می شود احساس پایین بودن

داشته باشید، از میان ببرید. بسیار مهم است که درک کنید ارتعاشِ شما، فرکانسی است که درونتان نگه داشته اید و واقعیتِ بیرونی شما توسطِ آن تراز می شود.